ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Политиката на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД е извършване на дейността си при спазване на нормативните, доброволно приети и вътрешнo фирмени изисквания за повишаване на качеството на произвежданите продукти, опазване на околната среда, здравето и безопасността на работещите.

Ориентирана е към:

· въвеждане на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на                   ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД 

· удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;

· повишаване ангажимента на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД за опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението

Целите по качеството на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД отразяват фирмената политика на ориентиране към клиентите и сътрудниците:

· заздравяване на доверието на клиентите в лоялността на дружеството;

· запазване и разширяване на завоюваните пазари;

· непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията на пазара;

· чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производство;

· оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, трудови възнаграждения/;

· намаляване на несъответстващите на изискванията продукти и на разходите свързани с тях;

· повишаване квалификацията на персонала.

Цели по здраве и безопасност при работа на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД

Ръководство на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД се ангажира с развитието на икономически стабилно предприятие, загрижено за здравето и благосъстоянието на своите служители.

За тази цел то дефинира следните приоритети:

1. Организира разработването, документирането, внедряването, поддържането и усъвършенстването на система за здравословни и безопасни условия на труд, която е адекватна и подходяща за дейността на дружеството;

2. Спазване на правните изисквания и нормативните разпоредби за съответствие с действащото законодателство по отношение на  ЗБР;

3. Прилагане подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на персонала по отношение на  ЗБР;

4. Осъществяване на открити и делови взаимоотношения със заинтересованите страни в процеса на осигуряване на ЗБР;

5. Създаване и документиране на общи и конкретни цели по ЗБР за всички дейности;

6. Финансово обезпечаване изпълнението на необходимите програми за управление на ЗБР;

7. Организиране подготовката на персонала за адекватно реагиране при извънредни ситуации, инциденти, злополуки и др., оказващи неблагоприятни въздействия върху човека;

8. Непрекъснато повишаване на резултатността по подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.

Цели по опазване на околната среда на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД

1. Спазване на правните изисквания и нормативните разпоредби за съответствие с действащото законодателство по отношение на ОС;

2. Прилагане подход на управление за осъзнаване на индивидуалните задължения на персонала по отношение на ОС;

3. Създаване и документиране на общи и конкретни цели по околна среда за всички дейности;

4. Непрекъснато повишаване на резултатността по дейностите за опазване на околната среда.

Ръководството на ИВЕСТО КЪМПАНИ  ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност и коректност на целия персонал на фирмата при реализиране на Политиката и Целите по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

                                                                                              

 

 Управител: инж. Веселка Тошкина / 03.04.2015г.